26.5.06

Europarådets rapport

Der er kommet en rapport fra Europarådet, der kritiserer Danmark for ikke at tage rascisme tilstrækkeligt alvorligt. Noget af det de skriver er meget fornuftigt, men en hel del af det er beklageligvis bullshit:

* ECRI anfører, at Danmark ikke har taget skridt til at indarbejde internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret.


Denne diskussion er ikke ny, og der kan tales både for og imod.

For taler gennemsigtighed og signalværdi. De internationale konventioner er lige så bindende som landets lokale love, så det giver mening at indarbejde dem i vores love, så man ikke skal lede flere steder for at få overblik over sin retsstilling.

Imod taler - paradoksalt nok - også gennemsigtighed. Mange af de konventioner er skrevet af diplomater, med det (forudsigelige) resultat at de er vagt formulerede og uklare på væsentlige punkter. At indarbejde dem verbatim i dansk ret ville overføre hidtil uset magt til domstolene, da de facto retstilstanden vil blive udarbejdet gennem præcedens. Der er i adskillige tilfælde tale om politiske beslutninger, som ikke hører hjemme i domstolsregi.

Hvis man på den anden side vælger at renskrive dem så de blive anvendelige som juridiske redskaber, så vil der uundgåeligt opstå en politisk strid så bitter at den for diskussionen om Irak-krigen til at ligne en pudekamp. Og den konklusion man når frem til på baggrund af denne ophidsede diskussion vil være meget vanskelig at revidere - så ideelt set ville jeg foretrække at renskrive de pågældende konventioner i et mindre polariseret politisk klima.

* ECRI antyder, at aylsansøgere ikke har mulighed for at klage til en uafhængig domstol.


Helt enig. Det er for ringe, og det skal laves om.

* ECRI anfører, at man har har fået oplysninger om, at de ganske få sager vedrørende straffelovens § 266 B, der indbringes for domstolene, alene medfører bødestraffe.


Uh-huh... Skulle man putte folk i fængsel for noget de siger? Det giver altså - ah - ubehagelige associationer.

I øvrigt er jeg personligt tilhænger af at man afskaffer 266b og i stedet strammer paragrafferne om individuelle freds- og æreskrænkelser og indførte en beskyttelse af privatlivets fred. Det burde ikke påvirke de oplagte sager - man kunne f.eks. stadigt dømme nazister for at true folk og loven ville stadigt beskytte f.eks. seksuelle minoriteter imod arbitrær fyring.

Men det ville gøre det umuligt for fascistsvin som Pinsemissionen, Romerkirken og Islamisk Trossamfund at bitche over angreb på 'alle muslimer/kristne/whatever', og det ville gøre at alle handlinger udført i det offentlige rum var fair game for kritik af enhver slags.

Man skal ikke finde sig i at blive kaldt en idiot fordi man er troende - men man skal finde sig i at folk kalder ens tro idiotisk - og man må leve med at man ikke kan praktisere sin tro alle steder. Der må være et frirum hvor man ikke bliver udsat for den ustandselige og massive forurening med stupid overtro.

* ECRI anfører, at en nynazistisk lokalradio fortsat modtager økonomisk støtte fra den danske stat, selvom lokalradioen spreder racistiske budskaber.


Yep, og vi giver også statsstøtte til kommunister, Christiania, og en del andre ting som nogen mennesker gerne så lukket... Et er at straffe skiderikkerne for at sprede rascistisk propaganda - sure. Make a planet fall on them. Men at benytte administrative instrumenter så som fratagelse af sendetilladelser til at straffe folk uden om domstolene er en Skidt Idé; det overfører magt fra lovgivere og domstole til embedsfolk der ikke er på valg og kun er underlagt meget begrænset demokratisk kontrol.

* ECRI anfører, at selvom Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings afgørelser offentliggøres i Institut for Menneskerettigheders årsrapport, så er information om dets arbejde ikke videre kendt.


Det kunne jo være fordi den fucker op med jævne mellemrum...

* ECRI anfører, at det har modtaget oplysninger om, at lokale integrationsråd ikke får tilstrækkelig tid til at komme med bemærkninger om lovforslag. Europarådet henviser desuden til, at integrationsrådene ikke får tilstrækkelig økonomisk støtte.


Det der med korte høringsfrister kender jeg godt fra andet politisk arbejde, og det er en pestilens, så på det punkt har jeg ret stor sympati for konklusionerne. Hvorvidt de skal have flere penge, er ikke en diskussion jeg føler nogen stor trang til at kaste mig ud i.

* ECRI anfører, at nyankomne flygtninge ikke selv kan bestemme, i hvilken kommune de vil bosætte sig.


Det virker også absurd. Det er muligt at der er gode grunde til at stavnsbinde folk, men jeg kender dem ikke.

* ECRI bemærker, at visse kommuner har nægtet at modtage udlændinge på kontanthjælp.


Nedlæg kommunerne. Det mener jeg helt alvorligt. Det er et gammelkendt problem at der foregår en livlig 'handel' med 'dyre' borgere (ældre, kontanthjælpsmodtagere, osv.) - at det også går ud over udlændinge burde ikke komme som nogen overraskelse - ikke at den manglende nyhedsværdi gør det mere acceptabelt. Men det er en traffik vi ikke kommer til livs - hverken for udlændinge eller gamle - så længe vores kommuner er mindre end 20 min. togtid i diameter.

* ECRI anfører, at asyansøgerbørn kun får særsklit tilrettelagt undervisning i centrene. Samt at asylansøgere bliver meget isolerede, da de ikke er berettigede til arbejde.


Jeg skal ikke kaste mig ud i dårligt underbyggede overvejelser om hvad der er pædagogisk forsvarligt i.f.m. børnene på asylcentre, men det har altid virket ualmindeligt ubegavet på mig at man ikke må arbejde som asylansøger.

De selv samme mennesker der bitcher over at kontanthjælpsmodtagere ikke gør nok for at komme i arbejde forbyder asylansøgere at arbejde. Hvis kontanthjælp til arbejdsløse er et perverst incitament, hvad er det så at beordre folk til at sidde med hænderne i skødet?

* ECRI anbefaler, at personer, der tilhører en minoritetsgruppe, bør få passende økonomisk støtte, hvis de skal tage ophold i nye boligområder.


Dårlig Plan. Støtte til særlige sociale grupper, ja. Støtte til særlige etniske/religiøse/seksuelle/kulturelle grupper, nej tak. Det er da muligt at visse af de problemer vi har skyldes kulturelle forskelle, men jeg ville være tilbøjelig til at mene at vi bør løse de sociale problemer - dem ved vi hvordan vi håndterer, og skære nosserne af de rabiate, fascistoide gejstlige.

De fleste af de kulturelle problemer er jo barbari der i forvejen er forbudt. Det er da muligt at der stadigt er noget tilbage at løse, når vi har løst boligmanglen, mindsket den sociale udstødelse, banket fascist-præsterne på plads, og grebet ind overfor den åbentlyse kvindediskrimination og børnemishandling - men jeg har egentligt svært ved at forestille mig at de problemer der er tilbage skulle være uoverstigelige.

Og ingen af de problemer jeg har nævnt har noget med etnicitet eller kultur at gøre - det er problemer som vi har oplevet - og som vi har løst - tidligere i vores historie. Vi kan gøre det igen. Vi kender værktøjerne. Og det er den rækkefølge tingene skal løses.

* ECRI anfører, at der ikke er etableret systemer i Danmark til indsamling af information om klager vedrørende racisme og fremmedhad.


Det har de givetvis ret i. Det er i øvrigt ikke trivielt - man skal lave et system der undgår falske positive. F.eks. er det ikke 'rascisme og fremmedhad' at påpege at Abu Laban er et fascistsvin - uanset hvor meget han så måtte mene at det er.

* ECRI anfører, at danskeres intolerance over for minoritetsgrupper er stigende.


Dokumentation, bitte. 'Intolerence' og 'minoritetsgrupper' kan dække over ganske mange ting. Ja, på nogen punkter er jeg ganske intolerent overfor visse minoritetsgrupper - fascistsvin er f.eks. en minoritet (heldigvis - og må de vedblive at være det), som jeg ikke er specielt hensynsfuld overfor. Eller som en amerikansk blogger udtrykker det:

"I'll admit to being a bigot: I have a strong prejudice against stupid and dishonest people. They don't belong in the teaching profession, they shouldn't be ordained as priests, I don't want them flying large airplanes, or representing Our Great Country to others, and I'd rather they not breed either." - Raging Bee, at Dispatches

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home