30.5.06

Brev fra DR

Jeg har netop i dag modtaget en skrivelse fra Statsradiofoniens licenskontor med flg. ordlyd [kommatering som i original]:


Vi vil gerne tro på, at du kun har radio
De fleste kan heldigvis se pointen i at betale licens. Og det er faktisk grunden til, at DR kan producere noget af verdens bedste tv og radio.

Men cirka halvdelen af dem, der er tilmeldt radiolicens, har i virkeligheden også et tv. Dette skyldes måske, at de har krydset forkert af på tilmeldingsblanketten. Eller har glemt at ændre deres licens til en tv-licens. Eller måske er det, fordi de tror, de ikke bliver opdaget. Det sidste tager de nu fejl i.

Frit lejde i tre uger
Vi sender dette brev til dig, fordi du betaler radiolicens. Har du ikke noget tv, skal vi undskylde ulejligheden og bede dig se bort fra brevet. Men ellers kan du betragte dette som en sidste advarsel.
Vi giver dig frit lejde, hvis du tilmelder dig tv-licens inden 3 uger fra dags dato. Brug tilmeldingsblanketten eller dr.dk/licens.

Om 3 uger kommer vores licensinspektører på besøg for at høre om du har et tv. Og det kan ikke bare udløse en betragtelig bøde, men også efterbetaling af foregående års licens, hvis du har et tv der ikke er tilmeldt.


Med venlig hilsen


DR licens

PS: Skulle din tilmelding til tv-licens have krydset dette brev, skal vi bede dig se bort fra dette brev.


Hvortil jeg svarede:


Til rette vedkommende

Jeg vil gerne udtrykke min harme over modtagelsen af vedlagte brev. Såvel ordlyden som indholdet er dybt fornærmelig. Jeg bryder mig i almindelighed ikke om uopfordrede, personligt adresserede masseforsendelser (når man gør den slags elektronisk, så hedder det spam), og i særdeleshed ikke når bemeldte forsendelse indeholder såvel ubehøvlede insinuationer som slet skjulte trusler.
I øvrig kan I stoppe Jeres licensinspektør op hvor solen aldrig skinner:
- For det første, har jeg ikke TV
- For det andet, skal I bruge en dommerkendelse, og det tror jeg ikke på at I har
- For det tredje er der slet ingen grund til at jeg skulle betale radiolicens in the first place, da jeg har en computer med internetforbindelse (som jeg i øvrigt ikke ser DRTV på: Dels mener jeg at det er uetisk at omgå reglerne på den måde. Dels er det meste af Jeres TV-sendeflade noget argt lort. Og sidst kan Jeres TV-streaming ikke tale med Firefox).

Når jeg ikke har skildt mig af med min radio skyldes det alene at jeg mener at DRP1 er værd at støtte, men hvis I fortsætter med at sende uforskammede breve til mig, kan det jo være at jeg tager den beslutning op til revision.
Lad mig til sidst knytte en bemærkning til Jeres idé om at lægge licens på internetforbindelser. Internettet er et vitalt arbejdsredskab for alle studerende ved et seriøst universitet. Kommunikation ang. eksamenstider, studienævnsarbejde, skemalægning, og meget andet findes kun eller fortrinsvis elektronisk. At lægge licens på internetforbindelser er med andre ord at indføre en de facto bruttoskat. Jeg er ivrig tilhænger af en reform af finansieringen af Public Service udbyderene (selvom det begreb jo efterhånden kun dækker DRP1 og DR2). Men jeg mener at det er såvel moralsk forkasteligt som socialt uacceptabelt at denne finansiering (fortsat) skal tage form af en indkomstuafhængig bruttoskat, da denne finansieringsform er regressiv i helt ekstrem grad.

Som I nok har bemærket, har jeg lagt noget tungt med i svarkuverten. Det er min sædvanlige reaktion på ubehøvlede, personligt adresserede
masseforsendelser.

Med ønsket om et bedre fremtidigt samarbejde,

[Underskrift]
[E-mail-adresse]

29.5.06

Nye regler på vej for politiklager

And about fucking time, too.

Link:
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/05/29/121436.htm

27.5.06

A scary perspective

This post, over at Majikthise, raises som seriously fucking scare perspectives to what seems like a fairly reasonable proposal.

While I personally find her endless repetition of the words 'corporate state' wearying, I must admit that her definition of fascism is clear and concise (I'm keeping it bookmarked to run a comparison at a later date between her definition and the ideology and behavior of the Islamic Society [sic] of Denmark and the Hizb al Tahrir)

Of course, most of the proposal is at least fairly reasonable, and not a lot of it is stuff we haven't heard before, and most of it seems fairly reasonable: Don't eat cat shit, do eat vitamins, don't smoke, do exercise, don't drink, etc.

But whether the authors of the article realise it or not, the title evokes some seriously unpleasant associations: The concept of the ever-pregnent woman is the cornerstone of all the kinds of barbarism that we have fought against during the twentieth century: The Church, Fascism, Maoism, you name it, the expedient production of new believers/factory workers/soldiers was higher on their list of desirable objectives than the well being of the women who gave birth to those future soldiers.

Now, I happen to think that advice to stay healthy is a Good Thing, and the proposals in question look exactly like that, so I think that I'm being paranoid here... But that doesn't mean that I have to like the tenor of that headline...

26.5.06

'Velfærds'update

Jeg har tidligere skrevet om 'velfærds'reformerne - der har samme relation til 'velfærd' som Orwells 'Sandheds'ministerium har til 'sandhed'.

I den forløbne uge har vi så set de største demonstrationer siden Schlüters indgreb i overenskomstforhandlingerne i 80-erne. Og de største strejker uden for arbejdstid siden (AFAIK) Krigen. Normalt er det vanskeligt at mobilisere folk uden for arbejdstid, så det siger noget om begejstringen for regeringens 'velfærds'reformer at der mødte 100 tusinde op over hele landet.

Lidt tættere på min hverdag, har der været universitetsbesættelser over hele landet i ugen efter demonstrationerne: torsdag i Aarhus, fredag på Københavns Universitet, mandag i Aalborg, tirsdag på RUC, og i går på Syddansk.

Signalet er klart: Universiteterne vil ikke bare rulle om på ryggen og ligge død hvis regeringen gennemtvinger sine stupide beslutninger.

Europarådets rapport

Der er kommet en rapport fra Europarådet, der kritiserer Danmark for ikke at tage rascisme tilstrækkeligt alvorligt. Noget af det de skriver er meget fornuftigt, men en hel del af det er beklageligvis bullshit:

* ECRI anfører, at Danmark ikke har taget skridt til at indarbejde internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret.


Denne diskussion er ikke ny, og der kan tales både for og imod.

For taler gennemsigtighed og signalværdi. De internationale konventioner er lige så bindende som landets lokale love, så det giver mening at indarbejde dem i vores love, så man ikke skal lede flere steder for at få overblik over sin retsstilling.

Imod taler - paradoksalt nok - også gennemsigtighed. Mange af de konventioner er skrevet af diplomater, med det (forudsigelige) resultat at de er vagt formulerede og uklare på væsentlige punkter. At indarbejde dem verbatim i dansk ret ville overføre hidtil uset magt til domstolene, da de facto retstilstanden vil blive udarbejdet gennem præcedens. Der er i adskillige tilfælde tale om politiske beslutninger, som ikke hører hjemme i domstolsregi.

Hvis man på den anden side vælger at renskrive dem så de blive anvendelige som juridiske redskaber, så vil der uundgåeligt opstå en politisk strid så bitter at den for diskussionen om Irak-krigen til at ligne en pudekamp. Og den konklusion man når frem til på baggrund af denne ophidsede diskussion vil være meget vanskelig at revidere - så ideelt set ville jeg foretrække at renskrive de pågældende konventioner i et mindre polariseret politisk klima.

* ECRI antyder, at aylsansøgere ikke har mulighed for at klage til en uafhængig domstol.


Helt enig. Det er for ringe, og det skal laves om.

* ECRI anfører, at man har har fået oplysninger om, at de ganske få sager vedrørende straffelovens § 266 B, der indbringes for domstolene, alene medfører bødestraffe.


Uh-huh... Skulle man putte folk i fængsel for noget de siger? Det giver altså - ah - ubehagelige associationer.

I øvrigt er jeg personligt tilhænger af at man afskaffer 266b og i stedet strammer paragrafferne om individuelle freds- og æreskrænkelser og indførte en beskyttelse af privatlivets fred. Det burde ikke påvirke de oplagte sager - man kunne f.eks. stadigt dømme nazister for at true folk og loven ville stadigt beskytte f.eks. seksuelle minoriteter imod arbitrær fyring.

Men det ville gøre det umuligt for fascistsvin som Pinsemissionen, Romerkirken og Islamisk Trossamfund at bitche over angreb på 'alle muslimer/kristne/whatever', og det ville gøre at alle handlinger udført i det offentlige rum var fair game for kritik af enhver slags.

Man skal ikke finde sig i at blive kaldt en idiot fordi man er troende - men man skal finde sig i at folk kalder ens tro idiotisk - og man må leve med at man ikke kan praktisere sin tro alle steder. Der må være et frirum hvor man ikke bliver udsat for den ustandselige og massive forurening med stupid overtro.

* ECRI anfører, at en nynazistisk lokalradio fortsat modtager økonomisk støtte fra den danske stat, selvom lokalradioen spreder racistiske budskaber.


Yep, og vi giver også statsstøtte til kommunister, Christiania, og en del andre ting som nogen mennesker gerne så lukket... Et er at straffe skiderikkerne for at sprede rascistisk propaganda - sure. Make a planet fall on them. Men at benytte administrative instrumenter så som fratagelse af sendetilladelser til at straffe folk uden om domstolene er en Skidt Idé; det overfører magt fra lovgivere og domstole til embedsfolk der ikke er på valg og kun er underlagt meget begrænset demokratisk kontrol.

* ECRI anfører, at selvom Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings afgørelser offentliggøres i Institut for Menneskerettigheders årsrapport, så er information om dets arbejde ikke videre kendt.


Det kunne jo være fordi den fucker op med jævne mellemrum...

* ECRI anfører, at det har modtaget oplysninger om, at lokale integrationsråd ikke får tilstrækkelig tid til at komme med bemærkninger om lovforslag. Europarådet henviser desuden til, at integrationsrådene ikke får tilstrækkelig økonomisk støtte.


Det der med korte høringsfrister kender jeg godt fra andet politisk arbejde, og det er en pestilens, så på det punkt har jeg ret stor sympati for konklusionerne. Hvorvidt de skal have flere penge, er ikke en diskussion jeg føler nogen stor trang til at kaste mig ud i.

* ECRI anfører, at nyankomne flygtninge ikke selv kan bestemme, i hvilken kommune de vil bosætte sig.


Det virker også absurd. Det er muligt at der er gode grunde til at stavnsbinde folk, men jeg kender dem ikke.

* ECRI bemærker, at visse kommuner har nægtet at modtage udlændinge på kontanthjælp.


Nedlæg kommunerne. Det mener jeg helt alvorligt. Det er et gammelkendt problem at der foregår en livlig 'handel' med 'dyre' borgere (ældre, kontanthjælpsmodtagere, osv.) - at det også går ud over udlændinge burde ikke komme som nogen overraskelse - ikke at den manglende nyhedsværdi gør det mere acceptabelt. Men det er en traffik vi ikke kommer til livs - hverken for udlændinge eller gamle - så længe vores kommuner er mindre end 20 min. togtid i diameter.

* ECRI anfører, at asyansøgerbørn kun får særsklit tilrettelagt undervisning i centrene. Samt at asylansøgere bliver meget isolerede, da de ikke er berettigede til arbejde.


Jeg skal ikke kaste mig ud i dårligt underbyggede overvejelser om hvad der er pædagogisk forsvarligt i.f.m. børnene på asylcentre, men det har altid virket ualmindeligt ubegavet på mig at man ikke må arbejde som asylansøger.

De selv samme mennesker der bitcher over at kontanthjælpsmodtagere ikke gør nok for at komme i arbejde forbyder asylansøgere at arbejde. Hvis kontanthjælp til arbejdsløse er et perverst incitament, hvad er det så at beordre folk til at sidde med hænderne i skødet?

* ECRI anbefaler, at personer, der tilhører en minoritetsgruppe, bør få passende økonomisk støtte, hvis de skal tage ophold i nye boligområder.


Dårlig Plan. Støtte til særlige sociale grupper, ja. Støtte til særlige etniske/religiøse/seksuelle/kulturelle grupper, nej tak. Det er da muligt at visse af de problemer vi har skyldes kulturelle forskelle, men jeg ville være tilbøjelig til at mene at vi bør løse de sociale problemer - dem ved vi hvordan vi håndterer, og skære nosserne af de rabiate, fascistoide gejstlige.

De fleste af de kulturelle problemer er jo barbari der i forvejen er forbudt. Det er da muligt at der stadigt er noget tilbage at løse, når vi har løst boligmanglen, mindsket den sociale udstødelse, banket fascist-præsterne på plads, og grebet ind overfor den åbentlyse kvindediskrimination og børnemishandling - men jeg har egentligt svært ved at forestille mig at de problemer der er tilbage skulle være uoverstigelige.

Og ingen af de problemer jeg har nævnt har noget med etnicitet eller kultur at gøre - det er problemer som vi har oplevet - og som vi har løst - tidligere i vores historie. Vi kan gøre det igen. Vi kender værktøjerne. Og det er den rækkefølge tingene skal løses.

* ECRI anfører, at der ikke er etableret systemer i Danmark til indsamling af information om klager vedrørende racisme og fremmedhad.


Det har de givetvis ret i. Det er i øvrigt ikke trivielt - man skal lave et system der undgår falske positive. F.eks. er det ikke 'rascisme og fremmedhad' at påpege at Abu Laban er et fascistsvin - uanset hvor meget han så måtte mene at det er.

* ECRI anfører, at danskeres intolerance over for minoritetsgrupper er stigende.


Dokumentation, bitte. 'Intolerence' og 'minoritetsgrupper' kan dække over ganske mange ting. Ja, på nogen punkter er jeg ganske intolerent overfor visse minoritetsgrupper - fascistsvin er f.eks. en minoritet (heldigvis - og må de vedblive at være det), som jeg ikke er specielt hensynsfuld overfor. Eller som en amerikansk blogger udtrykker det:

"I'll admit to being a bigot: I have a strong prejudice against stupid and dishonest people. They don't belong in the teaching profession, they shouldn't be ordained as priests, I don't want them flying large airplanes, or representing Our Great Country to others, and I'd rather they not breed either." - Raging Bee, at Dispatches

16.5.06

Det havde jeg aldrig overvejet

En af kommentarerne her (ca. midt på siden) fangede min opmærksomhed:

There are even atheist theocrats who believe that, while they personally don't need religion, that it is necessary for "society in general" and that it should be integrated into government and encouraged. Most of them believe some variant of "stupid people need religion, but I don't because I'm intellectually superior."
- AdamIerymenko, at Dispatches


Var der nogen der sagde Seidenfaden?

10.5.06

Hvor dum tror han jeg er?

Jeg er netop kommet hjem fra en paneldebat hvor jeg endnu en gang oplevede hvor irriterende det er at høre en politiker lyve mig op i mit åbne ansigt.

Studenterrådet havde arrangeret en paneldebat hvor man havde inviteret formanden for Venstres Ungdom. Han var blevet sat til den umulige opgave at forsvare regeringens 'velfærds'udspil (der, som en af mine mere aktivistiske studiekammarater siger, har samme relation til 'velfærd' som Orwells 'sandheds'ministerium har til 'sandhed').

En del af 'velfærds'udspillet er at man vil skære SU-en med 1000 eller 2000 kr. pr. måned, lidt afhængigt af forskellige ting. Man kan så, hvis man ellers består sine eksaminer på normeret tid - men så heller ikke en dag over - allernådigst få 1000 kr. tilbage af dem de har skåret.

Manden havde den frækhed at kalde bemeldte 1000 kr. en gulerod, der skulle belønne folk der tog deres eksamen på normeret tid, ligesom han mente at ændringerne da kun var et spørgsmål om små kommaer. Hvor dumme tror manden egentligt at vi er? Ja, gu er der tale om kommaer, eller nærmere bestemt et enkelt komma, der bliver flyttet 1/3 plads til venstre; nemlig kommaet i SU-taksten... Lige over 40 % af totaltaksten skulle være 'et par kommaer'...

Jotak, det var lige en lektion i hvordan man betragter borgerne på Christiansborg...

Føj for Satan!

EDIT: Det er en ærlig sag at mene at man bør forringe velfærdsstaten - herunder SU, de offentlige universiteter, DR, og de forskellige andre overførselsindkomster. Men sig det for Fanden åbent og ærligt, så vi kan have en hæderlig debat om det, i stedet for at komme med tåbelige og letgennemskuelige løgne om at forringelser er forbedringer. Lidt almindelig åbenhed, ærlighed og hæderlighed ville være en God Ting.

I øvrigt brød den kære VU-er sig ikke om at jeg spurgte ham in so many words hvorfor han sad og løg for os... Det kan jeg da godt forstå. Jeg bryder mig heller ikke om at blive kaldt for en løgner. Jeg har derfor et forslag til den kære formand for VU: Hvis du holder op med at lyve, så skal jeg nok holde op med at kalde dig for en løgner. Deal?

9.5.06

Interesting

Looks like a couple of the judges in the US Supreme Court think that the protection from arbitrary search and seizure of person or property - in effect the protection against baseless internment, arbitrary confiscations of property, and the basic guarentee of privacy vis-a-vis one's phone, e-mail, or written letters - is not guarenteed by the US constitution. Those two judges were installed by who? You get three guesses, and the first two don't count.

Why am I not surprised?